Projecten of diensten

Onze diensten, duurzame dienstverlening


De adviseurs van SECN zetten zich met passie in voor duurzaamheid en innovatie. Gecertificeerde adviseurs die u van dienst zijn op het gebied van comfort en binnenmilieu, energiescans, energieprestatieaudits, het uitvoeren van warmte-inspecties en daarnaast kunt u bij ons terecht voor een second opinion en subsidieadvies.

Warmte-inspecties met infrarood door thermografen


Thermografie is een meettechniek met infrarood, met als doel warmte in beeld te brengen. Een fascinerend en groeiend vakgebied. Thermografie - ook wel bekend als radiometrie met infrarood, of procesmonitoring met infrarood - wordt onder andere gebruikt voor beveiliging en bewaking, procestechniek, kwaliteitscontrole en brandpreventie.


Infrarood is een onzichtbaar gedeelte van het lichtspectrum van 0,75 tot 1000 micron. Alle objecten warmer dan het absolute nulpunt (0 Kelvin of min 273,15° Celsius) stralen energie uit binnen dat bereik. Hoe warmer het object, des te beter wij dat kunnen zien met onze thermische camera.


Een thermograaf evalueert warmte en is een expert in het in kaart brengen van warmte. De thermograaf bezit grondige kennis van de wetten van warmteverplaatsing, thermische dynamica en eigenschappen en weet waarom een object wel of niet warm is of lijkt. De bij SECN aangesloten thermografen kunnen ook in uw pand warmte-inspecties uitvoeren en in beeld brengen.

Neem gerust contact met ons op als u meer informatie wilt.

Comfort en Binnenmilieu

Een aangenaam binnenmilieu bevordert het gevoel van comfort en de prestaties van mensen. De CO2-waarden in het pand spelen daarbij een grote rol.


De lucht die de mens inademt, bevat in het gunstigste geval 400 ppm CO2. Op het platteland bevat lucht circa 400 ppm (ppm = parts per million, oftewel aantal deeltjes per miljoen luchtdeeltjes). In een stedelijke omgeving bevat de lucht meer dan 400 ppm CO2 dan op het platteland. In een pand is de CO2-concentratie vaak beduidend hoger.

Dit wordt veroorzaakt door de hoeveelheid mensen in een ruimte en uiteraard is ook de ventilatie van de ruimte bepalend. Wanneer er veel met buitenlucht geventileerd wordt dan zal de CO2-concentratie binnen de perken (MAC waarde) blijven tot 1200 ppm.
 
Hoofdpijn en slaperigheid voorkomen
CO2-waarden die liggen tussen de 800 en de 1200 ppm, kunnen klachten geven over muffe lucht. Vanaf 1200 ppm kan hoofdpijn en slaperigheid optreden. In het Bouwbesluit wordt 1200 ppm de hygiënische grenswaarde genoemd. 


Onderzoek naar de juiste luchtsamenstelling is heel belangrijk. Bij SECN aangesloten EPA adviseurs voeren dit soort onderzoeken snel en professioneel uit, gebruikmakend van gekalibreerde meetapparatuur.

U krijgt een rapport met de meetgegevens én een advies over de mogelijk te nemen mitigerende maatregelen om het binnenmilieu aan te passen. Wilt u ook het comfort en binnenmilieu van uw pand testen en verbeteren?

 Wij adviseren u graag.

Second Opinion

Bij een second opinion geeft een onafhankelijke deskundige zijn mening over een eerder uitgebracht advies, bestek, tekeningen of andere relevante aan de gebouwgebonden zaken gerelateerde dossiervorming. SECN adviseurs kunt u vragen voor een second opinion op een eerder uitgebracht advies of onderzoek over uw gebouw, kantoor of woning.
 
Wanneer is een second opinion door een SECN adviseur wenselijk?
U kunt ervan uitgaan dat u goede hulp en adviezen krijgt van de mensen die u heeft ingehuurd en daarom hoeft u ook niet voor iedere diagnose of advieswerk een second opinion te vragen. Dat kunt u wel doen wanneer u voor een beslissing staat met ingrijpende (financiële) gevolgen, of wanneer u ernstige twijfels heeft over de diagnose van een gebouw of installatieconcept.

Een second opinion moet u vooral zien als een vorm van ondersteuning en ontzorging door experts. De hulp van een SECN adviseur is een investering in een goed advies waarmee u mogelijke schade en onnodig kostbaar herstelwerk voorkomt. Wij zien in de praktijk dat een second opinion nooit overbodig is. Een second opinion geeft u een gerust gevoel over de door u gemaakte keuze.

Neem gerust contact met ons op om over de mogelijkheden van een second opinion te overleggen
 

Energiescan

Een energiescan en -monitoring is meer dan alleen het registreren van energiegebruik. Monitoring geeft periodiek inzicht in uw energiegebruik en -verbruikers. Door toepassing van nieuwe technieken krijgt u zelfs inzicht in de 15-minuten waarden van uw verbruik, waardoor u zo goed als realtime kunt monitoren.

Met E- bench monitoring krijgt u een heldere rapportage over alle energiestromen binnen uw bedrijf en/of bedrijfsgebouwen. U verricht de monitoring zelf, of laat u ondersteunen door een gecertificeerde energieconsulent.

Een verbetering van de energieprestaties leidt tot:

  • lagere energierekening
  • meer comfort
  • lagere milieubelasting

SECN brengt u graag in contact met de juiste Energie Consulent.

 

Energieprestatieaudits (EED) (E16)

Energieprestatieadvies (EPA) geeft inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen.


We richten ons op de inventarisatie van gebouwgebonden installaties in relatie tot de bouwfysica en de installatietechniek van een gebouw of woonobject.


Uit de inventarisatie distilleren wij de mogelijke verbeteringen en geven een investeringsadvies om tot een energetisch gezond en duurzaam gebouw te komen.

De overheid stimuleert (en deels verplicht) bedrijven en instellingen om meer en meer maatregelen te treffen voor het besparen van energie. De meest logische, eerste stap die dan gezet wordt is het (laten) uitvoeren van een audit.


De energieaudit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming. Voor veel grote ondernemingen geldt de auditplicht niet, omdat zij al standaard een audit uitvoeren.

Dit geldt bijvoorbeeld voor bedrijven die actief deelnemen aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3), of de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE). 

Laat ons met u meekijken of u aan de criteria voldoet contacteer ons hiervoor. contact 

 

Subsidie-advies

U bent geïnteresseerd in energiebesparing of milieubewust werken en wil verkennen of er financiële ondersteuning beschikbaar is? Vaak is er meer mogelijk dan u denkt. Subsidieadvies is een vak apart en het is een van de expertisegebieden waarop de SECN adviseurs als geen ander thuis zijn, dus neem contact met ons op voor terdege subsidieadvies en laat u verrassen.contact 

Wij helpen u met fiscale, subsidie- en kredietregelingen op de volgende gebieden:

  • Technologie
  • Energie
  • Milieu
  • Export
  • Internationale samenwerking

 

Bouwplaatsinspecties

Er wordt veel gebouwd in Nederland

Omdat er veel verkeerd gaat in de bouw zoals u recent in de media heeft kunnen lezen is er aansluiting vereist op de huidige wetgeving zoals per wet aangenomen, te weten de samenhang met: 

 
-  De nieuwe Omgevingswet: Besluit Bouwactiviteiten Leefomgeving (BBL 2018)
 
-  Wet private kwaliteitsborging bouwen (WkB)
 
-  Europese wet- en regelgeving
 
Vooruitlopend op deze nieuwe wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), heeft TIAB bv te Rosmalen vorig jaar al het initiatief genomen om namens woonhuiseigenaren als zogenaamde ‘kwaliteitsborger’ – (Commisioner) –  het proces te bewaken zowel bouwkundig als installatietechnisch.  

Laat ons met u meekijken of de aannemer doet wat hij moet doen contacteer ons hiervoor. contact